آموزشی

بله برون و حنا بندان یا مهر بران از جمله سنت و مراسمی است که از دیرباز تا کنون در فرهنگ ما ایرانیان نقش مهم و لاینفکی را ایفا نموده است.جالب است بدانیم که این مراسم در شهرهای مختلف ایران عزیزمان به نام های مختلفی...